Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Vnitřní řád ŠD


1.  Školní družina je umístěna na pavilonu A, 1. patro. 

 

2.  Do ranní družiny  přichází žáci od 6.30 - 7.30 hod. 

 

3.  Odpolední školní družina začíná v 11.40, končí v 17.30 hod. 

 

4.  Děti po vyučování předává třídní učitelka osobně vychovatelce  se seznamem chybějících žáků.

 

Děti, které navštěvují kurzy,  přebírají ve 14 hod osobně vedoucí kurzů. 

 

Ti rovněž žáky přivedou  zpět do oddělení. Pokud není z provozních důvodů možné děti  přebírat osobně, dochází  žáci na kurz samostatně.       

 

5.  Žáky z oddělení přivádí žákovská služba v době od 12.50 - 14.00  k hlavnímu vchodu, pak od 15.40 - 17.00 hod.  Od 17.00 hod. si dítě vyzvedává rodič  osobně na pavilonu A - 1. patro. 

 

6.  Děti jsou vyzvedávány rodiči nebo osobou, která je zplnomocněna kartičkou s razítkem školy. 

 

7.  Děti jsou  pravidelně poučovány o bezpečném chování při hrách ve třídě i venku. 

 

8.  V době pobytu ve školní družině dbají vychovatelky na pitný režim žáků. 

 

9.  Žáci mají vhodné oblečení na odpolední vycházky. 

 

10. Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 17.30 hod.  a nelze je kontaktovat, napíše vychovatelka na hlavní vchodové dveře adresu, na které se dítě nachází.    

 

11. Zvláštní  odchod (rozdíl proti zápisnímu lístku) jsou rodiče povinni písemně oznámit  na samostatném lístku. Ten dítě předá osobně  své     vychovatelce. Bez tohoto  lístku  nelze  žáka  uvolnit. 

 

12. Poplatek za školní družinu se platí  podle určeného termínu. Pokud žák nenavštěvuje školní družinu celý měsíc,  jsou  peníze za toto období vráceny  a to na základě písemné žádosti rodičů, která je adresovaná ředitelce školy. Žádost musí být podána do 14 dnů po nástupu dítěte do školní družiny. 

 

13. Pokud není školní družina  během prázdnin v provozu, jsou rodiče vždy včas písemně  informováni. 

 

14. Dítě je přihlášeno do školní družiny  na základě  řádně  vyplněného a podepsaného zápisního lístku,  který  žák odevzdá 1. školní den své vychovatelce   Zápisní lístek se  vyplňuje  nově každý  školní rok.  Odhlášení žáka  jsou povinni rodiče oznámit písemně s uvedením datumu  ukončení docházky.    

 

15. Pokud dítě soustavně  porušuje kázeň nebo ohrožuje  zdraví a bezpečnost ostatních, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka  ze školní družiny.