Nepřehlédněte
Konzultace
13.12.2023

17:30 hod - 20:00 hodin

LISTOPADÁNÍ
30.11.2023

Od 17:00 - 19:30 hodin

Mapa webu

Vnitřní řád ŠD


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Činnost družiny je určena pro žáky 1. – 3. ročníků.

 

Provoz a vnitřní režim družiny

Školní družina je umístěna na pavilonu A, 1. patro.

Do ranní družiny přichází žáci od 6:30h-7:30h.

Odpolední družina začíná v 11:40h, končí v 17:30h.

Děti  po  vyučování  předává učitelka osobně vychovatelce se seznamem  chybějících  žáků.

Děti,  které  navštěvují  kurzy,  přebírá  osobně  vedoucí  kurzu, po skončení  činnosti  je osobně předá vychovatelce. Pokud  není  možné  z  provozních  důvodů  děti přebírat osobně, dochází na kurz samostatně.

Vyzvedávání dětí je zajištěno pomocí elektronického systému Bellhop. Rodiče a jimi pověřené osoby si zakoupí vlastní čip v ceně 100,- Kč. Čip slouží k identifikaci osoby pověřené k vyzvedáváním dětí a k urychlení vyzvedávání dětí ze školní družiny. Peníze za zakoupené čipy se nevrací, ale při odhlášení dítěte z družiny lze již nepotřebný čip odevzdat  na vrátnici školy. Tento čip bude použit pro děti ze sociálně slabých rodin.

O zařazení dítěte do družiny rozhoduje ředitelka školy a přihlašování (odhlašování)  zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

Žáka jeho zákonný zástupce přihlašuje do  družiny vyplněním přihlášky, kterou obdrží  na  konci stávajícího školního roku. Přihláška se vyplňuje nově každý školní rok. Změnu času nebo způsobu odchodu žáka z družiny sdělí zákonný zástupce vychovatelce na samostatné omluvence, která musí obsahovat datum, čas a podpis zákonného zástupce  (jen v případě, že dítě odchází samo z družiny).

Odhlásit žáka z družiny je možné jen písemně.

Pokud není školní družina  během  prázdnin v provozu, jsou rodiče vždy včas písemně informováni.

Jestliže  po ukončení provozu družiny zůstane žák nevyzvednut, vychovatelka kontaktuje zákonného  zástupce   a vyčká jeho příchodu. V případě, že se do 30min. nedostaví, vychovatelka  bude  kontaktovat  Policii  ČR. Žáka je možné předat jen v prostorách školy.

Ředitelka může v případě  závažného  zaviněného  porušení  Vnitřního řádu ŠD  rozhodnout
o vyloučení  žáka  z družiny.

Zajištění bezpečnosti žáků

Stanovený počet  žáků, za které odpovídá jedna  vychovatelka  je 30, mimo místní region Prahy 13 do 25 žáků.

Žáci jsou poučováni  o  bezpečnosti,  záznam o poučení je v třídní knize.

Žáci jsou povinni zdržet se jakýkoliv patologických projevů ve svém chování a v případě jeho zjištění u jiných osob jsou povinni na něj upozornit vychovatelku. V případě pocitu ohrožení se mohou žáci obrátit na kteréhokoliv pedagogického zaměstnance školy.

Žáci upozorní na předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jejich nebo jiných osob. Žáci přichází do družiny  vhodně  oblečeni  s  ohledem na plánované činnosti.

Vychovatelky dbají na dodržování pitného režimu.

Zákonní zástupci  nevstupují  bez  ohlášení  v recepci do prostor družiny

Práva žáků a zákonných zástupců

Žáci mají právo účastnit se všech forem výchovně vzdělávací činnosti družiny.

Činnost družiny je určena pro žáky 1. – 3. ročníků.

Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na informace  o průběhu  a výsledcích  zájmového vzdělávání. Tyto informace poskytují vychovatelky příslušného oddělení.

Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, která se týkají zájmového vzdělávání.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců

Žáci jsou povinni docházet do družiny v rozsahu uvedeném v přihlášce. Nemůže-li se žák dostavit
do družiny, zákonný zástupce tuto změnu oznámí písemně vychovatelce příslušného oddělení.

Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, vnitřní řád družiny i jiné organizační předpisy školy, řídí se pokyny  vydávané  vychovatelkami  k  ochraně zdraví a bezpečnosti.

Žáci bez vědomí  vychovatelky  neopouští  oddělení  družiny.

Zákonní zástupci žáků jsou povinni na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných  porušení  povinností,  které se týkají zájmového vzdělávání družiny.

Zákonní zástupci jsou povinni informovat družinu o změně zdravotní způsobilosti, a to písemně.

Zákonní zástupci jsou povinni uhradit úplatu za činnost družiny, která je splatná bezhotovostním převodem ve dvou splátkách. Za 1. pololetí nejpozději do 15. 9., za 2. pololetí  nejpozději do 15. 1.  V případě včasného písemného odhlášení žáka ze školní družiny bude platba  za předem  zaplacené  měsíce vrácena. Platba za již započatý měsíc se nevrací. Důvodem pro navrácení platby není  neúčast  žáka ve školní družině z důvodu nemoci. Úplatu může ředitelka školy snížit nebo prominout žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá zákonný zástupce, nebo pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Tuto skutečnost je třeba prokázat.

Podmínky zacházení s majetkem.

S  majetkem  školy  a s  majetkem  jiných  osob zachází žák tak, aby nedošlo k jejich poškození. V případě, že žák poškodí majetek družiny nebo jiné osoby, budou zákonní zástupci vyzváni k úhradě vzniklé škody.

Žáci přináší do družiny pouze předměty potřebné k zájmovému vzdělávání

 

Mgr. Kamila Hubalovská, ředitelka školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.