Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

O škole

Zde se o nás dozvíte více:

Fakultní základní škola Brdičkova byla zařazena do sítě základních škol dnem 1. září 1986. Aktuální platné zařazení do sítě škol je pod č. j. 30 245/2001-21 ze dne 1. 1. 2002.  Zřizovatelem školy je MČ Praha 13.

 

Jsme školou vybudovanou uprostřed sídlištní zástavby. Vzhledem k tomu, že škola má dobrou pověst na veřejnosti a v jejím nejbližším okolí, školu navštěvují také žáci z okolních obcí. Jsme dobře dopravně dostupní. V blízkosti školy je stanice metra a několika linek autobusů MHD.

 

Od roku 1990 škola spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK v Praze a 24. 3. 1994 jsme byli vybráni a jmenováni Fakultní základní školou. V současné době spolupracujeme s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy při přípravě budoucích učitelů. Jejich studenti konají na naší škole pedagogickou praxi, popřípadě realizují své výzkumy potřebné k diplomové práci.

 

Kapacita školy je 1 100 žáků. K 30. 9. 2019 jsme měli 371 žáků v 16 třídách 1. – 5. ročníku a 382žáků ve 15 třídách 6. – 9. ročníku. Kapacita družiny je 200 dětí. K danému dni navštěvovalo družinu 195 žáků školy. Školní jídelna má kapacitu 1 300 obědů.

 

Školu tvoří jedna panelová dvoupatrová budova, která se skládá z pěti částí. Máme zde 51 učeben, z toho 30 kmenových tříd (2 z nich slouží i jako ŠD), 5 tříd pro ŠD, 5 učeben jazyků (3 z nich jsou vybaveny PC a interaktivní tabulí nebo promítací plochou, v jedné třídě je 24 ipadů), 3 učebny pro výuku přírodovědných předmětů, 1 učebna výtvarné výchovy, 2 Pc učebny, 4 tělocvičny a společenskou místnost pro konání společenských akcí a protože je tam piano, tak i pro výuku hudební výchovy.  odborných. Mezi nejzajímavější odborné učebny patří dvě počítačové učebny a 10 učeben s interaktivní tabulí. K pohybovým aktivitám žáci školy využívají čtyři tělocvičny a hřiště s umělým povrchem. V zimním období je možné v rámci tělesné výchovy navštěvovat umělou nebo přírodní ledovou plochu, nacházející se v blízkém okolí školy a dobrou spolupráci máme i s přilehlou sportovní halou Jeremi a sportovní halou v uleci Bellušova.

 

V době přestávek mohou žáci využívat atrium školy. V odpoledních hodinách je žákům
k dispozici školní knihovna s čítárnou a počítači připojenými na internet, s možností kopírovat texty
pro žáky s poruchami učení. V knihovně je soustředěna většina informačních zdrojů školy. Fond tvoří naučná literatura, beletrie, encyklopedie a slovníky. Knihovnu je možné využívat při výuce. Školní knihovna je vedle svého účelu využívána také jako vhodné místo, kde mohou pod pedagogickým dozorem účelně trávit volný čas dojíždějící děti. V posledních letechse snažíme obohatit knihovnu o literatůru, která je pro dnešní generaci čtivá jak pro svůj obsah, tak jazyk. 

 

Škola má vlastní keramickou dílnu. Dopoledne je využívána také mateřskými školami
v odpoledních a večerních hodinách zde pracují v kroužcích nejen žáci naší školy a jejich rodiče, ale setkáme se zde i s našimi spoluobčany. V budově školy je v odpoledních hodinách v provozu čajovna, která opět slouží nejen našim žákům, ale i mladým lidem z okolí školy jako místo jejich setkávání.

 

Žáci všech ročníků si ukládají šaty a osobní věci do vlastních skříněk. Škola splňuje náročné hygienické požadavky. Jsou zmodernizována dětská a učitelská WC, po sportovní činnosti mají žáci možnost použít sprchy. Společenská místnost za pomoci výpočetní a promítací techniky umožňuje nejen samotnou výuku, ale také kulturní a divadelní vystoupení žáků.

 

Pedagogičtí pracovníci mají k dispozici sborovnu, která je vybavena počítači, tiskárnami, skenerem a skartovačkou.

 

Naši učitelé mají dlouholeté zkušenosti s dětmi se specifickými poruchami učení. Velkým přínosem
pro práci s žáky s poruchami učení je školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholožky a speciální pedagožka. Škola pracuje s nadanými žáky, kteří jsou zařazováni do tříd se specializovaným zaměřením. Od prvního ročníku otevíráme třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy, matematiky a anglického jazyka.

 

V 6. – 9. ročníku nabízíme třídy s rozšířenou výukou jazyků, tělesné výchovy, matematiky, výpočetní techniky, výtvarné výchovy.

 

Žákům plnícím povinnou školní docházku v zahraničí poskytujeme na vyžádání konzultace, elektronickým způsobem žákům posíláme podklady pro jejich přípravu ke zkouškám.

 

V průběhu školního roku pořádáme školy v přírodě a lyžařský výcvik v tuzemsku i zahraničí.
Pro zájemce se konají tematické zájezdy do zahraničí, které navazují na jazykovou přípravu žáků.

 

Máme dobré zkušenosti s fungováním školního parlamentu. Do jeho činnosti jsou zapojeni zástupci všech tříd 5. – 9. ročníku. Jeho členové přinášejí různé připomínky a náměty, které se většinou daří realizovat. Dobré klima školy spoluvytváří žáci, pracovníci školy a rodiče. Snažíme se vytvořit
pro všechny tři skupiny prostředí otevřené, prostředí důvěry a spolupráce.

 

Pro rodiče škola pravidelně koná třídní schůzky a konzultace učitelů pro rodiče. Ředitelka školy má pro rodiče pravidelné konzultační hodiny v úterý od 16.00 hodin do 18.00 hodin.