Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Mapa webu

Informace k vyplnění přihlášek na střední školy pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče a žáci, v tomto článku naleznete veškeré informace k podávání přihlášek na střední školy.

 

INFORMACE K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

 

Od 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona č. 561/2004 Sb. Přijímací řízení na střední školu (gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště) v roce 2023 pro školní rok 2023/2024 bude probíhat podle této novely.

Všechna ustanovení týkající se přijímání ke vzdělávání ve střední škole se vztahují také na střední školy, které nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí.

Tímto zákonem se zrušil dvoukolový systém přijímacího řízení na čtyřleté SŠ – ředitel SŠ je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. Pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy dva termíny pro konání přijímací zkoušky.

Stejný termín pro konání přijímací nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné střední škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky jako např, v případě onemocnění.

Po ukončení 1. kola přijímacího řízení může vyhlásit další kola k naplnění předpokládaného stavu žáků. Tato další kola musí být ukončena nejpozději do konce srpna. Pozn. 1. kolo přijímacího řízení je ukončeno po proběhnutí odvolacího řízení.

Přihláška se bude v tomto případě podávat přímo řediteli SŠ. Přihláška se i pro další kola vyplňuje (a dokládá potřebnými doklady) stejným způsobem jako v kole prvním.

Do dalších kol přijímacího řízení je možné po 1. kole podat přihlášku na více škol, které další kola přijímacího řízení vypsaly – to lze zjistit na webových stránkách Magistrátu hl. m. Prahy https://www.prahaskolska.eu/ a u ředitelů jednotlivých středních škol.

 

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

 

Přihlášky tiskne škola a před samotným tiskem je potřeba, aby zákonný zástupce dítěte školu informoval a tom, na jakou střední školu se bude přihláška podávat. K tomuto slouží tento formulář.  Jak jej vyplnit najdete ve vzoru vyplnění.

 

Vzor vyplněné přihlášky s talentovou zkouškou

Vzor vyplněné přihlášky bez talentové zkoušky

 

 

Přihláška na SŠ s talentovou zkouškou

Přihláška na SŠ

 

 

 

Zápisový lístek:

Slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se studentem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole. Uchazeč – žák základní školy – obdrží jeden zápisový lístek, jehož forma a obsah jsou dané MŠMT, na základní škole. Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději DO 10 PRACOVNÍCH DNŮ ODE DNE OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ke studiu, které se vyhlašují formou vydání seznamu přijatých uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Toto oznámení se považuje za doručené vyvěšením na veřejně přístupném místě (www.stránky školy, vývěska). Škola už nemá povinnost posílat rozhodnutí o přijetí poštou. UCHAZEČ BUDE MOCI VZÍT ZPĚT ZÁPISOVÝ LÍSTEK TEHDY, POKUD USPĚL V ODVOLACÍM ŘÍZENÍ Z  1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ, NEBO POKUD UPLATNIL ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO OBORU S TALENTOVOU ZKOUŠKOU A NÁSLEDNĚ BYL PŘIJAT DO OBORU BEZ TALENTOVÉ ZKOUŠKY (novela ŠZ č. 85/2015).

Zájemce o studium na střední škole, střední umělecké škole i na nižším stupni osmiletých a šestiletých gymnáziích si mohou podat pro první kolo přijímacího řízení DVĚ přihlášky na střední školu bez ohledu na zřizovatele.

Je zrušena povinnost základní školy vydat výstupní hodnocení.

 

V letošním školním roce bude škola tisknout přihlášky s vyplněným prospěchem pro 1. kolo přijímacího řízení. Je třeba si do 31. 10. 2022 zvolit, kterého zákonného zástupce chcete mít uvedeného na přihlášce a na zápisovém lístku. Tuto svou volbu nahlaste, prosím, písemně výchovné poradkyni. Pro kontrolu napište i kontaktní údaje žáka i zákonného zástupce.

 • Potvrzené přihlášky budou žákům rozdány a je třeba je doručit řediteli zvolené střední školy, a to: pro studium na škole s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022 a pro studium na střední škole do 28. 2. 2023
 • K přihláškám lze také přiložit hodnocení (např. ze základní umělecké školy či zájmového útvaru), které souvisí se zvoleným oborem, a také diplomy ze soutěží.
 • Talentové zkoušky do oborů s talentovou zkouškou se konají od 1. 2023 do 15. 1. 2023. Talentové zkoušky pro gymnázium se sportovní přípravou se konají od 2. 1. do 15. 2. 2023. Talentové zkoušky pro obory v konzervatoři se konají v termínu 15. – 31. 1. 2023. Ředitel školy stanoví minimálně dva termíny.
 • Žáci, kteří jsou v některém předmětu klasifikováni slovně, jsou povinni přiložit fotokopii slovního hodnocení a podklady z pedagogicko – psychologické poradny pro Prahu 5, popř. speciálně pedagogického centra v Trávníčkově ulici (ne od klinického psychologa apod.), které nesmějí být starší dvou let. Podle zákona se převádí slovní hodnocení na známku.
 • Žáci jsou povinni přiložit doporučení pedagogicko – psychologické poradny, popřípadě speciálně pedagogického centra, o vhodném postupu při konání přijímací zkoušky, jedná-li se o osobu s prokázanou specifickou poruchou učení. Podklady nesmějí být starší dvou let.
 • Osobně si Vy nebo rodiče ověřte, že Vámi zvolený obor a zaměření se otvírá na příslušné škole – brožury nejsou vždy 100% pravdivé!!!
 • U cizinců ze zemí mimo EU je nutno k přihlášce přiložit fotokopii dokladu, z něhož vyplývá oprávnění k pobytu na území ČR, a v případě, že žák nemá dosud přiděleno rodné číslo – uvádí místo něj číslo pasu!!!
 • V případě, že žák změní přihlášku, je povinen nahlásit změnu výchovné poradkyni (data jsou důležitá pro pozdější statistiku).
 •  
 • Každý žák by měl sdělit výchovné poradkyni přijetí (nepřijetí) ke studiu na zvolené střední škole, v případě dalších kol přijímacího řízení nejpozději do 31. srpna 2023 (údaje jsou požadovány MŠMT)
 • Doporučujeme před vyplňováním vše řádně prostudovat, neboť na přihlášce nelze škrtat, bělit ani přepisovat.
 • Nevyplňujte oddíl hodnocení Vašich schopností a dovedností – to udělá třídní učitel.
 • Přihlášku vyplňujte hůlkovým (tiskacím) písmem – čitelně!
 • Přihlášku dávejte, prosím, vždy do desek, aby se nezmačkala (je to i „vizitka“ dítěte).

 

Pozor při vyplňování

Kód – číslo oboru (je uvedeno v příručkách)

Termín přijímací zkoušky – datum, ve kterém bude žák školní přijímací zkoušku konat (neplatí pro jednotnou přijímací zkoušku – tam jsou termíny pevně dané a platí, že v prvním termínu koná žák zkoušku ve střední škole na prvním místě, v druhém termínu ve střední škole na druhém místě).

 

Pokud budete mít jakoukoli pochybnost s výběrem školy nebo vyplněním přihlášky, vždy se můžete obrátit na výchovnou poradkyni ve škole.

 

Termín přijímací zkoušky:                 čtyřleté obory vzdělání:         13. 4. 2023 a 14. 4. 2023
                                                           víceletá gymnázia:                 17. 4. 2023 a 18. 4. 2023
Náhradní termín pro všechny obory vzdělání: 10. 5. 2023 a 11. 5. 2023

 

Žáci mají možnost si domluvit konzultaci k volbě povolání v Informačním centru pro volbu povolání (ICVP)

 

Adresa ICVP: Domažlická 11, Praha 3

Tel. Poradenství: 221 924 832

e-mail: ips.ab@up.mpsv.cz

www.startnatrhprace.cz – programy k profesní orientaci

 

Přímo v naší škole mají žáci možnost:

 

 • navštěvovat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z ČJ, M
 • sledovat aktuální informace na nástěnce ve třídě (nabídka oborů, dny otevřených dveří, pořádání tzv. zkoušek na nečisto apod.)
 • výchovná a kariérová poradkyně je žákům i rodičům k dispozici:

Mgr. Jarmila Smejkalová v kanceláři výchovného poradce, pavilon B2, 1.patro
úterý 1400 – 1600 h pouze po předchozí e-mailové domluvě:

e-mail: jsmejkalova@fzsbrdickova.cz

Mgr. Blanka Roubicová v kanceláři výchovného poradce, pavilon B2, 1.patro
úterý 1400 – 1600 h pouze po předchozí e-mailové domluvě:

e-mail: broubicova@fzsbrdickova.cz

 

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ S VÝCHOVNOU PORADKYNÍ:

 

 1. 12. 10. 2022 od 17 h v jídelně II. stupně
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.